Nghị quyết Hội nghị tháng 04/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
05/04/2022 15:12
Nghị quyết Hội nghị tháng 04/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số:  04  - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 04/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 04/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh họp ngày 04/4/2022 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 04/2022, như sau:

(1) Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trong tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả.

(2) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện tuyển sinh thạc sĩ, đại học, cao đẳng, vừa làm vừa học; hoàn thành việc điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ, đại học; hoàn thành hồ sơ thủ tục mở ngành đào tạo CNKT khuôn mẫu; thực hiện việc xét chọn các đề tài KHCN cấp cơ sở và đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Tỉnh; tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến các hội thảo khoa học quốc tế và hội thảo khoa học quốc gia năm 2022; tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2021-2023; thực hiện lấy ý kiến của cán bộ, viên chức, người học về các hoạt động của nhà trường năm học 2021 - 2022; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên; triển khai xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022; triển khai thực hiện chương trình kế hoạch giám sát của Hội đồng trường.

(3) Hoàn thành đề án chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

(4) Thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

(5) Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; phê duyệt quy hoạch các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(6) Hoàn thành đề án về chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng CNTT; Triển khai xây dựng đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề án về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự; đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo; đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ; đề án đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế; đề án tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên.

(7) Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường; tập trung chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(8) Tiếp tục công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh nhật Bác (19/5). Triển khai mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1/2022.

(9) Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Giao cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 04/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất chủ trương cho thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý:

(1)  Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bổ nhiệm vị trí Trưởng xưởng thực hành cơ khí;

(2)  Ông Nguyễn Văn Minh - Bổ nhiệm lại vị trí Trưởng xưởng thực hành điện;

(3) Ông Nguyễn Viết Cường - Bổ nhiệm, chuyển đổi chức vụ từ Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị sang Phó trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị.

Giao cho Hiệu trưởng, phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi chức vụ theo đúng quy định.

III. Ban chấp hành đã thảo luận và thông qua kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Giao cho Hiệu trưởng, phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

IV. Ban chấp hành đã xem xét và chuẩn y kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú có tên dưới đây: 

(1)  Nguyễn Duy Hiệu - Chuyên viên phòng Đào tạo;

(2)  Bùi Trung Tuyến – Giảng viên khoa Điện

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Đào tạo, Chi bộ khoa Điện chỉ đạo và thực hiện việc kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký) 

 

 

Thái Anh Tuấn

Đính kèm: » 04-nq-du.pdf