CÓ 16 CHI BỘ TRỰC THUỘC:

 1. Chi bộ Lý luận Chính trị

Đồng chí Nguyễn Công An

Bí thư

Đồng chí Mai Thanh Châu

Phó Bí thư

Đồng chí Lưu Thị Thu Hiền

Uỷ viên

2. Chi bộ Cơ khí Động lực

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú

Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Văn Thiêm

Ủy viên

3. Chi bộ Cơ khí Chế tạo

Đồng chí Lê Thái Sơn

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Chương Đạo

Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Bá Thuận

Ủy viên

4. Chi bộ Tổ Chức – Tài Chính

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh

Bí thư

Đồng chí Hồ Xuân Bằng

Phó Bí thư

Đồng chí Trần Minh Đức

Ủy viên

5. Chi bộ Ngoại ngữ

Đồng chí Trần Khắc Hoàn

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương

Phó Bí thư

Đồng chí Bùi Thị Xuân Linh

Ủy viên

6. Chi bộ Công nghệ Thông tin

Đồng chí Hồ Ngọc Vinh

Bí thư

Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền

Phó Bí thư

7. Chi bộ Khoa Điện

Đồng chí Thái Hữu Nguyên

Bí thư

Đồng chí Võ Tiến Trung

Phó Bí thư

Đồng chí Trần Duy Trinh

Ủy viên

8. Chi bộ Quản trị – Thư viện

Đồng chí Từ Đức Hùng

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Bí thư

Đồng chí Hồ Thị Mến

Ủy viên

9. Chi bộ Điện Tử

Đồng chí Lê Văn Biên

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Minh Quân

Phó Bí thư

10. Chi bộ Tổng Hợp – Hành Chính

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

Bí thư

Đồng chí Đặng Minh Việt

Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Danh Thắng

Ủy viên

11. Chi bộ Thanh tra- Công tác sinh viên

Đồng chí Phạm Xuân Hùng

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý

Phó Bí thư

Đồng chí Phan Xuân Thạch

Ủy viên

12. Chi bộ Đào tạo

Đồng chí Cao Danh Chính

Bí thư

Đồng chí Phạm Văn Thống

Phó Bí thư

Đồng chí Trần Ngọc Trường

Ủy viên

 

 

13. Chi bộ Giáo dục Đại cương

Đồng chí Lê Hồng Sơn

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện

Phó Bí thư

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh

Ủy viên

­14. Chi bộ Sư phạm – Đào tạo Bồi dưỡng

Đồng chí  Phan Thị Tâm

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thơm                    

Phó Bí thư

15. Chi bộ Kinh tế - Khoa học – Khảo thí

Đồng chí Nguyễn Thị Trâm

Bí thư

Đồng chí Lê Khắc Bình

Phó Bí thư

Đồng chí Lê Thị Linh

Ủy viên

­16. Chi bộ Sinh viên

Đồng chí  Hoàng Công Minh

Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phương Tùng

Phó Bí thư