Nghị quyết hội nghị tháng 06/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01/04/2024 09:32
Nghị quyết hội nghị tháng 06/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số:  23 - NQ/ĐU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 02 tháng 6 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 06/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 06/2023 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 02/6/2023 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và lãnh đạo Trường kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của các tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong công tác tổ chức cán bộ theo thông báo kết quả kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Trường Đại học SPKT Vinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông báo số 1377/TB-LĐTBXH ngày 8/4/2023)

II. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2023 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 06/2023, như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông tuyển sinh; tổ chức xét tuyển và nhập học cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy; tiếp tục triển khai tuyển sinh, nhập học hệ vừa làm vừa học với các cơ sở liên kết. Tổ chức Lễ bế giảng năm học 2022 - 2023; tham gia công tác kiểm tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023.

- Tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị Hội thảo khoa học Quốc gia; thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Làm việc với Trường Đại học Công nghệ Điện tử Quế Lâm (Trung Quốc); tiếp tục triển khai các đề án, dự án hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thanh tra giáo dục toàn diện; thực hiện công tác coi thi, thanh tra thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 nghiêm túc theo đúng quy chế; thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập và văn hóa học đường trong sinh viên; thực hiện tuyển chọn sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tự đánh giá các chương trình đào tạo; hoàn thành xây dựng báo cáo thông tin công khai năm học 2022 - 2023; lấy ý kiến người học về phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022 - 2023.

- Hội đồng Trường tổ chức họp định kỳ quí 2/2023; triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên năm 2023.

2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

3. Kiện toàn Đội Dân quân tự vệ; xây dựng kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023.

4. Thành lập Ban chỉ đạo 35; Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35 theo đúng quy định.

5. Tiếp tục xây dựng quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ LĐ-TBXH.

6. Trình Bộ xin chủ trương bổ nhiệm lại đối với vị trí cấp phó đơn vị thuộc trường chuẩn bị hết thời hạn bổ nhiệm ở các đơn vị không có sự sắp xếp điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy (theo phương án đã trình Bộ); Đối với các vị trí khác chờ Quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy mới được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.

7. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

8. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023); kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023.

9. Công đoàn trường phối hợp chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức nghỉ mát hè 2023 cho viên chức và người lao động. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện hè 2023; triển khai đại hội Hội Sinh viên các cấp theo đúng kế hoạch.

10. Đảng ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Quy định số 08 - QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 30/09/2021 của Đảng ủy Trường về triển khai Quy định số 08- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Thanh tra - Khoa học - Khảo thí và đồng chí Bí thư chi bộ Thanh tra – Khoa học – Khảo thí.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 06/2023 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban chấp hành đã xem xét, chuẩn y chuyển Đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị và kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú có tên dưới đây: 

  1. 1.     Chuyển Đảng chính thức:

(1). Bùi Trung Tuyến - Chi bộ Khoa Điện;

(2). Đặng Văn Thắng - Chi bộ Sinh viên;

(3). Lê Văn Tài - Chi bộ Sinh viên;

(4). Vương Khả Tú - Chi bộ Sinh viên;

(5). Trần Hồng Quân - Chi bộ Sinh viên;

  1. 2.     Xét kết nạp Đảng:

(1). La Ngọc Tuấn - Giảng viên Khoa Cơ khí chế tạo;

(2). Nguyễn Thị Ngọc Trà - Chuyên viên phòng Quản trị - Thiết bị;

(3). Lê Thị Duyên – Thư viện viên Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Sinh viên, Chị bộ Khoa Điện, Chi bộ Cơ khí chế tạo, Chi bộ Quản trị - Thư viện chỉ đạo, thực hiện việc chuyển Đảng chính thức và kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

Nơi nhận:

- HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (Đã ký)

 

Thái Anh Tuấn