Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; học tập chuyên đề toàn khóa, xây dựng điển hình việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
23/07/2021 07:30
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; học tập chuyên đề toàn khóa, xây dựng điển hình việc  “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

*

Số:        - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Nghệ An, ngày      tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

học tập chuyên đề toàn khóa, xây dựng điển hình việc

“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

 -----

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và xây dựng điển hình trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng chi bộ, đơn vị và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời gian tới.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh qua loa, hình thức; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của các chi bộ, đơn vị.

 Xây dựng được các điển hình về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ; tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II- NỘI DUNG

1. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trkhóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, chi bộ.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của Trường, của đơn vị và các giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Tổ chức tốt việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nội dung của Hội nghị trực tuyến Toàn quốc và Hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Sau học tập, các chi bộ, tổ chức thảo luận về nội dung chuyên đề, liên hệ với nhiệm vụ của chi bộ, đề xuất các giải pháp thực hiện, đồng thời gợi ý để đảng viên, viên chức chọn việc đăng ký làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký việc làm theo Bác sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để biểu dương, khen thưởng, đánh giá, xếp loại đảng viên (có Bản đăng ký kèm theo).

3. Xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Cấp ủy chi bộ lãnh đạo xây dựng mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, nhân rộng; xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong đảng viên, việc chức, sinh viên. Xác định đây là một trong những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi chi bộ, đoàn thể trực thuộc xây dựng được một mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Định kỳ, tiến hành xét chọn, biểu dương, khen thưởng một số mô hình hay hiệu quả, gương điển hình thật sự tiên tiến trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đế báo cáo Đảng ủy chỉ đạo nhân rộng trong Trường; đồng thời giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiêu biểu để Đảng ủy xem xét, biểu dương, khen thưởng, gắn với việc xếp loại hàng năm.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền để thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực trên website của Trường và của các đơn vị, đoàn thể.

4. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung để triển khai các giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác tự chủ của Trường.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương “nói đi đôi với làm”.

- Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Căn cứ Kế hoạch này, các chi bộ, đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi bộ, tổ chức đoàn thể; đăng ký mô hình hay gửi về Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) chậm nhất ngày 30/07/2021. Các cá nhân đăng ký “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có mẫu đăng ký kèm theo) nộp về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất ngày 15/08/2021. Báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị mình theo 6 tháng, cuối năm để thực hiện đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy hàng năm.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi bộ, tổ chức đoàn thể được phân công phụ trách.

4. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Đảng ủy theo quy định.

5. Ban Tổ chức Đảng ủy tổng hợp, tham mưu đề xuất việc biểu dương, khen thưởng gắn với việc đánh giá, xếp loại hàng năm.

Nơi nhận:

-         Tỉnh ủy Nghệ An,

-         UV BCH Đảng bộ Trường,

-         Các chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc,

-         Lưu VP.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (Đã ký) 

 

Thái Anh Tuấn