Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
02/11/2022 10:02
Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

*

Số: 11  - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

-----

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Tổ chức đảng cấp trên đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong những năm vừa qua, hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã có nhiều chuyển biến tính cực. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng,  thực hiện nề nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chú trọng sinh hoạt tư tưởng, nâng cao tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, bàn và ra nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế: Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định. Chất lượng, nội dung, quy trình sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chưa đạt yêu cầu; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi chưa tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; một bộ phận đảng viên chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong sinh hoạt. Việc sơ kết, tổng kết công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm; công tác tổng hợp, báo cáo có lúc chưa kịp thời, đầy đủ, chất lượng chưa cao.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên chủ yếu là do một số cấp ủy, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kinh nghiệm và hiểu biết về công tác Đảng còn hạn chế; chưa dành thời gian xứng đáng cho việc chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ; chưa chủ động phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình đối với bản thân, đồng chí và tổ chức đảng; công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu bảo đảm cho sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

2. Mục tiêu

Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Đảng; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, là nền tảng trong công tác xây dựng Đảng. 

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, của chi bộ, cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; xây dựng chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Bảo đảm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ. Đồng thời nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy định của Đảng, Trung ương về sinh hoạt chi bộ như: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Từ đó thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, tùy theo nhiệm vụ của chi bộ mà việc học tập, làm theo đó ở các góc độ, các nội dung sinh hoạt cụ thể có thể thực hiện được như: có thể đưa vào sinh hoạt chuyên đề một việc “làm theo” Bác trong thực hành tiết kiệm, noi gương về lối sống, về đạo đức, phong cách của Bác, để hàng ngày mỗi đảng viên trong chi bộ có thể soi mình vào và có hướng phấn đấu tích cực hơn, gương mẫu hơn, cố gắng rèn luyện hơn; phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của tập thể lên trên hết, tr­ước hết, biết hy sinh lợi ích cá nhân; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có đời t­ư trong sáng, là tấm gương mẫu mực để quần chúng noi theo.

2. Chi ủy, chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình, thực tiễn của của chi bộ và đơn vị.

Để chuẩn bị tốt được nội dung sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ; xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa, từng năm, từ đó gắn với nhiệm vụ chính trị Đảng bộ để cụ thể hóa thành từng nội dung sinh hoạt chi bộ của từng tháng, từng quý, từng buổi sinh hoạt chuyên đề. Tập thể cấp ủy phải bàn bạc, nắm chắc những ưu điểm, hạn chế của từng đảng viên, từ đó chủ động phân công đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào từng nội dung sinh hoạt chi bộ mà cấp ủy xây dựng, đề xuất biện pháp khắc phục những yếu kém trong chi bộ một cách chủ động, nhiệt tình và nhiệt huyết; tổ chức các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách đa dạng, phong phú, thiết thực, có chất lượng tốt.

Cấp ủy, chi bộ cần đẩy mạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ giúp cho đảng viên nhận thức đúng bản chất sự việc, thấy rõ các ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy và khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bí thư, cấp ủy và từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất. Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí cởi mở để đảng viên được thể hiện chính kiến và trình bày tâm tư nguyện vọng. Đồng thời, cấp ủy, chi bộ có trách nhiệm quan tâm phát hiện và xử lý các vấn đề tư tưởng nảy sinh nhằm xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất.

3. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong chi bộ

Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ chức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng về nội dung nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất năng lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, kiên quyết làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của đối tượng kiểm tra, bảo vệ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu. Nếu đảng viên vi phạm kỷ luật phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm, chỉ ra phương hướng sửa chữa, khắc phục. Tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, làm cho mỗi đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

4. Tăng cường phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình, tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm quyền hạn của đảng viên.

Chi bộ tạo môi trường thân thiện, không khí cởi mở, khuyến khích đảng viên trong chi bộ bày tỏ chính kiến, bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình, trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chi ủy chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến chính đáng của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên giám sát hoạt động của chi bộ.

Căn cứ vị trí công tác, năng lực của từng cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ cùng chi ủy bàn bạc, lập kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng người, sau đó gặp gỡ, trao đổi với đảng viên, cán bộ được giao nhiệm vụ.

Trong quá trình thảo luận, bí thư chi bộ nhấn mạnh về nội dung, yêu cầu công việc để mỗi cán bộ, đảng viên trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình. Không ngừng nâng cao nhận thức, phẩm chất, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư chi bộ thực hiện dân chủ trong giao việc, trong thảo luận, chủ trì các cuộc họp một cách cởi mở, biết động viên, khuyến khích tự phê bình và phê bình, những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng, tiếp thu một cách cầu thị; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận. 

Để phát huy dân chủ thực sự, trước tiên chi bộ phải tuyên truyền, thuyết phục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, sẵn sàng đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào các công việc của chi bộ; đồng thời, phải thường xuyên đặt yêu cầu, khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, năng lực bản thân để tham gia ngày càng chất lượng hơn vào các công việc của chi bộ.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy và của cấp ủy, chi bộ; kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng đối với các chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Thực hiện việc kiểm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, cần xử lý nghiêm những chi bộ, đảng viên vi phạm. Công tác kiểm tra phải chủ động, kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc, hiệu quả thiết thực.

6.  Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết về sinh hoạt chi bộ

Công tác sơ kết, tổng kết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ chức hằng năm và sau mỗi nhiệm kỳ. Các chi bộ tiến hành sơ kết, tổng kết phải chú trọng hiệu quả thực chất, tránh làm hình thức, đối phó. Việc tổ chức chức sơ kết, tổng kết về sinh hoạt chi bộ phải được tổ chức riêng, không lồng ghép với các nội dung khác. Sau sơ kết, tổng kết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần có các biện pháp khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu của sinh hoạt chi bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban tham mưu của Đảng ủy

1.1. Ban Tổ chức Đảng ủy: chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng ủy xây dựng hướng dẫn về trình tự, nội dung, tiêu chí, biểu điểm và các biểu mẫu báo cáo, phản ảnh liên quan đến sinh hoạt chi bộ … là đầu mối theo dõi, đôn đốc nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, định kỳ hằng năm báo cáo Đảng ủy.

1.2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: tham mưu giúp Đảng ủy, cũng như hướng dẫn cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm về việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả hằng năm với Đảng ủy.

1.3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy: chủ trì và phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến chi bộ, đảng viên; hằng năm căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tế của Đảng ủy nghiên cứu định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác Đảng; hằng tháng, kịp thời phát hành đến chi bộ các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

1.4. Văn phòng Đảng ủy chủ trì và phối hợp với các ban để ban hành kịp thời Nghị quyết và các văn bản, biểu mẫu đến cấp ủy trực thuộc; nghiên cứu số hóa việc theo dõi báo cáo, theo dõi lịch họp chi bộ thường kỳ của toàn Đảng bộ; phối hợp tổ chức hội nghị sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; chủ động xây dựng lịch dự sinh hoạt chi bộ thuộc tổ chức đảng được phân công phụ trách.

3. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy căn cứ nghị quyết để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình chi bộ, số lượng đảng viên của chi bộ; phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ được phân công phụ trách; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm về việc thực hiện Nghị quyết tại các chi bộ trực thuộc.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nghệ An (b/c)

- Ủy viên BCH Đảng bộ Trường,

- Các ban xây dựng đảng, UBKT, VPĐU,

- Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (Đã ký)

 

Thái Anh Tuấn

 

 

Đính kèm: » 11-nq-du.pdf