Nghị quyết Hội nghị tháng 9/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
08/09/2022 10:29
Nghị quyết Hội nghị tháng 9/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 09 - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 9/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 9/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 07/9/2022 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 09/2022, như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19; thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên về hiệu quả, lợi ích của các mũi tiêm vắc xin nhắc lại trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức nhập học đại học, cao đẳng năm 2022.

- Triển khai kế hoạch đào tạo HK I năm học 2022-2023; tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ sinh viên, ổn định tình hình sinh viên đầu năm học mới; nắm bắt kịp thời và có giải pháp xử lý để khắc phục tình trạng sinh viên bỏ học, nghỉ học, thôi học; xây dựng quy định về kiểm soát chất lượng đào tạo.

- Chuẩn bị tốt cho hội thảo khoa học quốc tế RICE 2022; tổ chức cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2022.

- Hoàn thiện và tổ chức ký kết đề án hợp tác, MOU, MOA về liên kết đào tạo đại học 2+2 với Trường Đại học Tongmyong, Hàn Quốc; tổ chức đón tiếp đoàn công tác Vụ Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sang thăm và làm việc đúng quy định và có hiệu quả; chuẩn bị nội dung và thủ tục tham gia Diễn đàn và Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam tại CHDCND Lào.

- Tổ chức thi, chấm thi kỳ thi kết thúc học phần lần 2 học kỳ hè năm học 2021 - 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Ban hành Kế hoạch tổng thể lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2022 - 2023; tiếp tục xây dựng hệ thống bảng biểu phục vụ công tác tự đánh giá CSGD/CTĐT và dự thảo Sổ tay đảm bảo chất lượng.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu các khoản thu chi tài chính; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (dự án ODA) kịp thời, đúng quy định; triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 kịp thời, đúng quy định.

- Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy học tích hợp cho giảng viên; thực hiện nghiêm túc việc xử lý đối với viên chức không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh theo quy định; thực hiện các thủ tục dự thi thăng hạng giảng viên chính sau khi được Bộ phê duyệt.

2. Hội đồng Trường thực hiện việc giám sát thường xuyên theo đúng kế hoạch; chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Hội đồng trường Quý 3/2022.

3. Hoàn thiện và tiến hành các bước trình phê duyệt Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Ban hành các nghị quyết: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục triển khai các đề án theo kế hoạch.

5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng Nhà trường.

Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp chuyên môn tổ chức ngày hội Trung thu cho các cháu con em cán bộ, viên chức, người lao động thiết thực, ý nghĩa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng năm học mới. Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh viên nhập học.

6. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 9/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban Chấp hành thảo luận và thống nhất chủ trương cho thực hiện các quy trình kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giao Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu, thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Thái Anh Tuấn

Đính kèm: » 09-nq-du.pdf