Nghị quyết Hội nghị tháng 2/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
06/02/2023 01:52
Nghị quyết Hội nghị tháng 2/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số:18 - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 02/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 02/2023 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 03/02/2023 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 02/2023, như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các công việc: Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2023; kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo; triển khai mở mã ngành đào tạo đại học; triển khai chương trình đào tạo theo định hướng CDIO; triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia; Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế sau hội nghị viên chức 2023; Phê duyệt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; phê duyệt dự toán tài chính, kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023; phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính của các đơn vị.

2. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường.

3. Công tác tổ chức cán bộ:  Hoàn thiện hồ sơ và thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2023; triển khai việc rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm.

4. Các chi bộ triển khai xây dựng nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2023; đăng ký mô hình hay và tấm gương điển hình về việc học tập và làm theo Bác năm 2023.

5. Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 và triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch.

6. Chuyên môn, công đoàn phối hợp triển khai thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đăng ký chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023-2025.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 02/2023 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Đồng ý chủ trương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với đồng chí Phạm Văn Thống - Phó trưởng phòng Đào tạo. Giao cho Hiệu trưởng, Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu, thực hiện các quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định.

III. Ban Chấp hành thảo luận và thống nhất chủ trương cho thực hiện quy trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Trường và giới thiệu thành viên thay thế. Giao cho Hội đồng Trường thực hiện quy trình miễn nhiệm và giới thiệu thành viên thay thế theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(ĐÃ KÝ) 

 

Thái Anh Tuấn

 

Đính kèm: » 18-nq-du.pdf