Nghị quyết Hội nghị tháng 10/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
05/10/2022 16:50
Nghị quyết Hội nghị tháng 10/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 10 - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 10/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 10/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 04/10/2022 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 10/2022, như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh, nhập học đại học, cao đẳng năm 2022. Tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

- Triển khai các bước xét đề tài cấp cơ sở 2023;  tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học quốc tế RICE 2022.

- Chuẩn bị nội dung làm việc với phái đoàn đánh giá giữa kỳ của nhà tài trợ (ADB) dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện.

- Kiểm tra, rà soát, việc thực hiện kế hoạch tài chính 2022; triển khai việc thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022; đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (dự án ODA) và các nguồn vốn năm 2022 kịp thời, đúng quy định; thực hiện công khai kết quả kiểm toán tài chính năm 2021, kết quả kiểm tra của Kho bạc Nhà nước.

- Hội đồng trường hoàn thành và báo cáo kết quả hoạt động giám sát thường xuyên Quý 3/2022; triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề; tổ chức họp Hội đồng trường định kỳ theo kế hoạch.

2. Công tác cán bộ: thực hiện nghiêm túc việc xử lý đối với viên chức không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh theo quy định; thực hiện các thủ tục dự thi thăng hạng giảng viên chính sau khi được Bộ phê duyệt; triển khai các quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo đúng quy định.

 

3. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các bước trình phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng

- Triển khai kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Đảng ủy Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Chỉ đạo cácchi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ.

5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng Nhà trường.

6. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 10/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban Chấp hành thảo luận và thống nhất chủ trương cho thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 phó trưởng Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhân sự từ nguồn quy hoạch trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm.

III. Ban chấp hành đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

IV. Ban chấp hành đã xem xét, chuẩn y chuyển Đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị và kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú có tên dưới đây: 

  1. Chuyển Đảng chính thức:

(1)  Đảng viên dự bị Lương Hải Chung - Chi bộ Cơ khí chế tạo;

(2)  Đảng viên dự bị Đậu Tấn Cương - Chi bộ Cơ khí chế tạo.

  1. Xét kết nạp Đảng:

(1) Phạm Thị Thu Hằng - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính.

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Cơ khí chế tạo, Chi bộ Tổng hợp - Hành chính chỉ đạo và thực hiện việc chuyển Đảng chính thức và kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

Nơi nhận:

- HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Thái Anh Tuấn

 

Đính kèm: » 10-nq-du.pdf