Nghị quyết Hội nghị tháng 05/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11/05/2022 14:32
Nghị quyết Hội nghị tháng 05/2022  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số:  05  - NQ/ĐU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 05 tháng 5 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 05/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 05/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 05/5/2022 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 05/2022, như sau:

(1) Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trong tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả.

(2) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh; tổ chức thi tuyển thạc sỹ đợt 1, tuyển sinh hệ VLVH; hoàn thành hồ sơ thủ tục mở ngành đào tạo công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu; tiếp tục thực hiện điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo đại học, thạc sỹ (Hoàn thiện dự thảo mẫu 3);

(3) Hội đồng trường triển khai các hoạt động giám sát thường xuyê và giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản.

(4) Hoàn thành dự thảo đề án chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan.

(5) Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(6) Tiếp tục triển khai xây dựng đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo; đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ; đề án đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế; đề án tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên.

(7) Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường; chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và duyệt đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2022.

(8) Tiếp tục công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022); Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5. Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1/2022.

(9) Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý 2 theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Giao cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban chấp hành đã thông qua kết quả bỏ phiếu quy hoạch chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy căn cứ kết quả xây dựng quyết định quy hoạch cấp chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trình ký ban hành theo quy định.

III. Ban Chấp hành đã thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách xây dựng quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị. Giao cho Ban tổ chức Đảng ủy ủy phối hợp Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị danh sách và các nội dung liên quan ở các bước tiếp theo của quy trình quy hoạch Đảng ủy theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký) 

 

 

Thái Anh Tuấn