Nghị quyết Hội nghị tháng 01/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
04/01/2023 15:43
Nghị quyết Hội nghị tháng 01/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 17 - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 01/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 01/2023 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 03/01/2023 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 01/2023, như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các công việc:

- Thực hiện hoàn thành những công việc còn tồn đọng của năm 2022, nhất là việc thanh toán, giải ngân các nguồn vốn, giải quyết chế độ cho người lao động; tổng hợp báo cáo kết quả tài chính, xây dựng phương án chi thưởng tết cho viên chức, người lao động.

- Xây dựng và phê duyệt các kế hoạch công tác năm 2023.

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2022.

- Tổ chức hội nghị viên chức và người lao động 2023; hoàn thiện sửa chữa, ban hành kịp thời các quy định, quy chế sau Hội nghị.

- Xây dựng phương án nghỉ tết nguyên đán; đảm bảo an ninh, an toàn tài sản trong dịp tết; tuyên truyền nhắc nhở viên chức, sinh viên thực hiện an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật trong việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

2. Chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện chương trình tết vì người nghèo, các chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân dịp tết nguyên đán.

3. Chỉ đạo Hội đồng trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch giám sát năm 2023 và triển khai các hoạt động của Hội đồng trường theo đúng quy định.

4. Ban hành chương trình công tác của Đảng ủy, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy; xây dựng và ban hành chương trình công tác của các Ban xây dựng Đảng, UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy;  ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy và giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho các chi bộ trực thuộc.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

6. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 và triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 01/2023 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Thông qua nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức năm 2023; thông qua phương án nhân sự bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

III. Thông qua các chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

IV. Thông qua chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy; thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2023.

V.  Thống nhất kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023.

VI. Đồng ý chủ trương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với đồng chí Phan Thị Tâm - Trưởng khoa Sư phạm và đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Phó trưởng khoa Cơ khí động lực. Giao cho Hiệu trưởng, Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu, thực hiện các quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định.

VII. Đảng ủy đã xem xét và chuẩn y kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú có tên dưới đây:

(1). Nguyễn Thị Nguyệt - Sinh viên lớp ĐHDTVC K15A1, Khoa Điện,

(2). Phạm Văn Thảo - Sinh viên lớp ĐHOTOC K14A2, Khoa Cơ khí động lực,

(3). Phan Văn Di Đan - Sinh viên lớp ĐHCTMC K14A1, Khoa Cơ khí chế tạo.

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ sinh viên chỉ đạo và thực hiện việc kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

 

Nơi nhận:

- HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Thái Anh Tuấn

 

Đính kèm: » 17-nq-du.pdf