Báo cáo tháng 01/2023
06/02/2023 13:54
Báo cáo tháng 01/2023

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 120- BC/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

BÁO CÁO

tháng 01/2023

-----

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện công tác tuyên truyền và triển khai chỉ đạo các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh trong Trường.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên và một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn như sau:

- Tổng kết, báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2023; tiếp tục thực hiện tuyển sinh hệ vừa làm vừa học cho các cơ sở liên kết. Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng, CĐLT (học kỳ 1 năm học 2022-2023, sinh viên hệ VLVH tại Quảng Ngãi; triển khai kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học VLVH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2023; hoàn thành báo cáo lấy ý kiến người học về hoạt động kiểm tra, đánh giá năm 2022.

- Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác nghiên cứu khoa học năm 2022, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2023. Nghiệm thu 01 đề tài giảng viên; họp tuyển chọn danh mục đề tài cơ sở đợt 1 năm 2023. Xây dựng kế hoạch và triển khai ký kết các bên tham gia đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia STAIS2023. Thực hiện việc ký kết các tài liệu và hồ sơ cấp vốn của dự án MENTALHIGH theo hướng dẫn của đối tác Châu Âu. Tiếp tục hỗ trợ thủ tục cho SV tham gia chương trình trao đổi với Koreatech.

- Hoàn thành đánh giá, xếp loại viên chức toàn trường năm 2022; công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2022. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chi thưởng tết cho viên chức người lao động.

- Tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023; hoàn thiện các quy định, quy chế sau góp ý tại hội nghị viên chức.

- Viên chức, người lao động, học viên, sinh viên đón tết Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh; đảm bảo an ninh, an toàn, không vi phạm các quy định về chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sánh, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội; trở lại làm việc, giảng dạy, học tập sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đảm bảo nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

3. Công tác xây dựng Đảng

3.1 Công tác tổ chức, cán bộ:

- Ban hành Quyết định đánh giá, xếp loại đối với Chi bộ trực thuộc và đảng viên năm 2022; Quyết định khen thưởng đối với Chi bộ trực thuộc, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban hành chương trình công tác công tác của Đảng ủy năm 2023.

- Hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và cấp đơn vị giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

        3.2 Công tác tuyên giáo:

- Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 01: Kỷ niệm 76 năm Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2022).

- Đảng ủy triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng cấp trên đến các chi bộ, các tổ chức đoàn thể (có bảng thống kê các văn bản kèm theo).

3.3 Công tác dân vận và các hoạt động các tổ chức đoàn thể:

Công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên Trường tổ chức giải bóng chuyền trong CBGV; tổ chức Chương trình trao quà “Mùa đông ấm”, “Tết vì người nghèo” tại xã Minh Lượng - Huyện Kỳ Sơn, xã Mậu Đức - Huyện Con Cuông, trường THPT Con Cuông,  Hộ nghèo phường Hưng Dũng, Hội bảo trợ Trẻ em khuyết tật thành phố Vinh. Tổng giá trị các quà tặng hơn 65 triệu đồng và hơn 40 suất quà bánh kẹo, đồ dùng quần áo. Tổ chức thành công Hội thi Olympic phòng chống tham nhũng năm 2022. Tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022.

3.4 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:

- Xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2023.

- Ban hành Hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của các Chi bộ.

4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023

Trong tháng 02/2023, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thường xuyên và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, thành lập đoàn tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh. Chuẩn bị số liệu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học năm 2023. Soạn thảo Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023. Tuyển sinh ngành CNKT ô tô tại Quảng Ngãi; nhập học lớp mới ngành Kế toán và CNKT Điện, điện tử tại Huế, Quy Nhơn.

- Hoàn thiện hồ sơ và thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023. Xây dựng dự thảo Đề án vị trí việc làm.

- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế sau hội nghị viên chức 2023, trình ký ban hành. Xây dựng dự toán năm 2023; kế hoạch, phân bổ dự toán kinh phí năm 2023.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia; Triển khai thành lập, họp Hội đồng xét thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở cấp Trường năm 2023. Tổ chức họp nghiệm thu 01 đề tài sinh viên, 03 đề tài giảng viên. Thanh lý 01 đề tài sinh viên và 04 đề tài giảng viên. Tiếp tục hỗ trợ thủ tục cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Koreatech.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng Nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng tháng 02: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

- Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2023.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nghệ An,

- Đảng ủy, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (ĐÃ KÝ)

 

Thái Anh Tuấn

 

 

Các văn bản đã triển khai quán triệt trong tháng 01/2023

(Kèm theo Báo cáo số        -BC/ĐU, ngày    /01/2023)

 

1. Báo cáo số 267-BC/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

2. Công văn số 1599-CV/BTCTU ngày 30/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về xin ý kiến giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023.

3. Công văn số 1076-CV/VPTU ngày 03/01/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ về chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

4. Công văn số 1039-CV/BTGTU ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ trong dịp tết Quý Mão năm 2023.

5. Công văn số 1034-CV/BTGTU ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về chủ đề sinh hoạt hàng tháng của chi bộ năm 2023.

6. Công văn số 09-CV/TCT ngày 06/01/2023 của Trường Chính trị về tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị năm 2023.

7. Công văn số 1041-CV/UBKTTU ngày 16/01/2023 của Uỷ ban kiểm Tỉnh uỷ về triển khai mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

8. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 44-CTr/TU ngày 06/01/2023.

9. Công văn số 1038-CV/UBKTTU ngày 13/01/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về thông báo định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

10. Công văn số 1601-CV/BTCTU ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về đăng ký cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023.

11. Công văn số 1659-CV/TU ngày 14/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về báo cáo trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

12. Công văn số 1045-CV/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

13. Công văn số 1656-CV/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng.

14. Công văn số 1657-CV/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023.

15. Công văn số 1615-CV/BTCTU ngày 11/01/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

16. Công văn số 1676-CV/TU ngày 28/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

17. Chương trình công tác tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 46-CTr/TU ngày 27/01/2023.

18. Chương trình số 03-CTr/BCĐ ngày 29/12/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” về phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023.

19. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023.

20. Chương trình công tác dân vận năm 2023 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ số 35-CTr/BDVU.

21. Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2023.

22. Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.

23. Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030.

24. Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

25. Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 06/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về  tổ chức hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

26. Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 06/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023).

27. Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 28/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo năm 2023.

28. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 12/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác văn hoá, văn nghệ năm 2023.

29. Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.

30. Quy định số 19-QĐ/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

31. Quy định số 1742-QĐ/VPTW ngày 09/01/2023 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến Trung ương Đảng và Văn phòng.

32. Quyết định số 1523-QĐ/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh uỷ.

33. Quyết định số 1690-QĐ/TU ngày 11/01/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ.

34. Quyết định số 1691-QĐ/TU ngày 11/01/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ.

35. Quyết định số 1801-QĐ/TU ngày 27/01/2023 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

36. Quyết định số 1802-QĐ/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2022.

37. Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 29/12/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Đính kèm: » 120-bc-du.pdf