Nghị quyết Hội nghị tháng 01/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/01/2022 15:12
Nghị quyết Hội nghị tháng 01/2022  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 02 - NQ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 01/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 01/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh họp ngày 07/01/2022 tại Trường Đại học SPKT Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

1. Ban chấp hành đã thảo luận và thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 01/2022 (Có báo cáo kèm theo).

Giao cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

2. Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất thông qua chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban chấp hành, những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chấp hành cần tập trung chỉ đạo trong năm 2022 (Có kế hoạch kèm theo).

Giao các ban Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các đồng chí Đảng ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và có chất lượng.

3. Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất thông qua chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2022 của Hội đồng trường.

Giao Hội đồng trường ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

4. Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất chủ trương thực hiện việc điều chuyển chuyển viên chức nội bộ:

- Điều chuyển bà Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên thuộc Khoa Ngoại ngữ về Phòng Thanh tra;

- Điều chuyển bà Trần Lê Hà, chuyên viên Phòng Tổng hợp – Hành chính về Phòng Tổ chức cán bộ.

Giao cho Hiệu trưởng, phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc điều động viên chức theo đúng quy định.

5. Ban chấp hành đã xem xét và chuẩn y kết nạp Đảng viên cho 06 quần chúng ưu tú có tên dưới đây: 

(1)  Đặng Văn Thắng – Sinh viên lớp ĐH DDTCK12Z, khoa Điện;

(2)  Văn Đức Đông – Sinh viên lớp ĐHCTTCK13Z, khoa CNTT;

(3)  Nguyễn Văn Hòa – Sinh viên lớp ĐH CTTK14A1, khoa CNTT;

(4)  Đặng Văn Thắng – Sinh viên lớp ĐH CTTK13Z, khoa CNTT;

(5)  Nguyễn Văn Chức - Sinh viên lớp ĐH CTTK13Z, khoa CNTT;

(6)  Lữ Hồng Mạnh - Sinh viên lớp ĐH OTOCK14A3, khoa CKĐL;

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ sinh viên chỉ đạo và thực hiện việc kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

6. Ban chấp hành đã xem xét và thống nhất hình thức kỷ luật đối với Đảng viên dự bị Hoàng Đức Duy, chi bộ sinh viên với hình thức: Xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ sinh viên chỉ đạo và thực hiện việc xóa tên Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

  (Đã ký)

 

Thái Anh Tuấn